Статут

У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11 – др. закон), на Оснивачкој скупштини одржаној дана 29.9.2014. године у Београду усвојен је

С Т А Т У Т     У Д Р У Ж Е Њ А  

„ДРУШТВО ЗА ЈЕЗИЧКЕ РЕСУРСЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ“

 

Област остваривања циљева

Члан 1.

Друштво за језичке ресурсе и технологије (у даљем тексту: Друштво) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области промоције, популаризације и унапређивања свих грана језичких технологија на научном, стручном и практичном нивоу.

Циљеви Друштва

Члан 2.

Циљеви Друштва су:

  • Креирањe и реализације програма и пројеката, самостално или уз подршку и сарадњу других субјеката;
  • Организовањe научних и других скупова, семинара, конференција, трибина, округлих столова, радионица, саветовања и других јавних догађаја и облика едукације;
  • Објављивањe књига, приручника, гласила и других издања у штампаном и електронском облику;
  • Давања мишљења и изношења савета из области остваривања циљева;
  • Сарадњa са образовним и и истраживачким установама, удружењима, јавним органима, привредним друштвима и другим субјектима у земљи и иностранству;
  • Обављањe других активности потребних за остваривање циљева Удружења, у складу са законом.
Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Друштво се нарочито бави следећим активностима:

  • промоцијом, популаризацијом и унапређивањем свих грана језичких технологија на научном, стручном и практичном нивоу;
  • давањем доприноса изградњи језичких ресурса у дигиталном облику;
  • окупљањем истраживача, произвођача и корисника језичких технологија;
  • очувањем српског језика у дигиталној ери.

Назив и седиште Друштва

Члан 4.

Назив Друштва је: Друштво за језичке ресурсе и технологије.

Скраћени назив Друштва је:  ЈеРТех.

Назив Друштва на енглеском језику је: Language Resources and Technologies Society.

Друштво има седиште у Београду, ул. Студентски трг бр. 3.

Услови и начин учлањења

Члан 5.

Члан Друштва може бити свако лице које прихвата циљеве и Статут Друштва.

Лице које жели да се учлани у Друштво подноси писану молбу Управном одбору који о истој одлучује простом већином гласова на својој седници.

Услови и начин престанка чланства

Члан 6.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.

Чланство у Друштву може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Друштва.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина,  на образложени предлог Управног одбора.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Друштву.

Права, обавезе и одговорност чланства

Члан 7.

Члан Друштва има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Друштва;

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Друштва;

3) бира и буде биран у органе Друштва;

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Друштва.

Члан Друштва је дужан да:

1) активно доприноси остваривању циљева Друштва;

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Друштва;

3) плаћа чланарину чији износ одређује Скупштина;

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Унутрашња организација

Члан 8.

Органи Друштва су Скупштина и Управни одбор.

Функцију заступника врши председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик председника Управног одбора.

Члан 9.

Скупштину Друштва чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина:

1) доноси план и програм рада;

2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

3) усваја друге опште акте Друштва;

4) бира и разрешава чланове Управног одбора;

5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;

6) разматра и усваја финансијски план и извештај;

7) одлучује о статусним променама и престанку рада Друштва;

8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Друштва неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Друштва, који се стара о спровођењу циљева Друштва који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има пет чланова, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје једну годину  и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

Члан 11.

Председник Управног одбора заступа Друштво у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника управног одбора, заступа Друштво и потписује сва финансијска и новчана документа у име Друштва.

Члан 12.

Управни одбор:

1) руководи радом Друштва између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Друштва;

2) организује редовно обављање делатности Друштва;

3) поверава посебне послове појединим члановима;

4) доноси финансијске одлуке;

5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Друштва и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника Друштва за тај поступак;

7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Друштва.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Остваривање јавности рада

Члан 13.

Рад Друштва је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Друштва, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности Друштва подносе се члановима на седници Скупштине.

Члан 14.

Ради остварења својих циљева Друштво успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 15.

Друштво прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Привредна делатност којом се стиче добит

Члан 16.

Друштво прибавља средства обављајући привредну делатност: НАУЧНО ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ.

Друштво може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за остваривање циљева Друштва, укључујући и трошкове редовног рада Друштва и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

Престанак рада Друштва

Члан 17.

Друштво престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Друштва, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином Друштва у случају престанка рада

Члан 18.

У случају престанка рада, имовина Друштва пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са законом.

Изглед и садржина печата

Члан 19.

Друштво има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано: „ДРУШТВО ЗА ЈЕЗИЧКЕ РЕСУРСЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ, БЕОГРАД, СТУДЕНТСКИ ТРГ БР. 3”

Члан 20.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 21.

Овај статут ступа на снагу 8. дана од дана његовог усвајања на оснивачкој скупштини Друштва.

Председавајући Оснивачке скупштине Друштва

________________________

Проф. др Иван Обрадовић

Регистрациона пријава код Агенције за привредне регистре Републике Србије [pdf]

Comments are closed.